Venue

Tentative Venue: Holiday Inn Hangzhou Airport Zone


Address: Building #1 Airport Zone, 1111, Qingliu South Road, Jingjiang Street, Xiaoshan District,Hangzhou, China